Prijava dizajna u 7 koraka

prijava dizajna zicer plavi ured

 

1. Što je industrijski dizajn?

Dizajnom se naziva vanjski izgled (pojavnost) nekog proizvoda ili predmeta. Dizajnom se štite prostorna ili plošna obilježja proizvoda (industrijski ili zanatski proizvedenog predmeta), vidljiva pri njegovoj normalnoj (namjenskoj) uporabi. Prostorna obilježja su oblik i obris proizvoda, a plošna obilježja su šare, crte, boje, tekstura te kombinacije navedenih obilježja.
Zaštita industrijskog dizajna odnosi se isključivo na vanjski izgled (pojavnost) proizvoda, a ne na funkcionalnost proizvoda.

2. Koji su uvjeti i razlozi za zaštitu?

Temeljni uvjeti koje neki dizajn mora zadovoljiti za priznanje zaštite su novost i individualni karakter dizajna, te da njegova obilježja nisu isključivo uvjetovana tehničkom funkcijom.

Zaštićeni (registrirani) industrijski dizajn osigurava nositelju (vlasniku) isključivo pravo korištenja, odnosno izrade, ponude, stavljanja u promet, te uvoza ili izvoza proizvoda u kojem je industrijski dizajn sadržan ili na kojeg je industrijski dizajn primijenjen.
Zaštićeni dizajn predstavlja intelektualno vlasništvo čiju uporabu vlasnik može odobriti drugim osobama za vrijeme trajanja zaštite davanjem licence, ili ga može u potpunosti prenijeti na drugu osobu.

3. Postupak zaštite industrijskog dizajna u Hrvatskoj

Postupak registracije provodi se pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (www.dziv.hr ). Uvjeti zaštite i cijeli postupak po prijavi industrijskog dizajna u Hrvatskoj propisani su Zakonom o industrijskom dizajnu i Pravilnikom o industrijskom dizajnu, a prijave se podnose na obrascima D-1 i D-2.

Postupak registracije pokreće se podnošenjem odgovarajuće prijave koja može biti pojedinačna (za jedan dizajn) ili višestruka (za više različitih dizajna).

Prijava, uz podatke o podnositelju, dizajneru i ostale propisane podatke, treba sadržavati i fotografiju, odnosno grafički prikaz dizajna koji se želi zaštititi. Nakon podnošenja uredne prijave, odnosno nakon provedenog postupka njezina formalnog uređivanja, Zavod će provesti propisani postupak ispitivanja uvjeta za zaštitu industrijskim dizajnom (vidi korak 6.).

Napomena – prijavu za registraciju industrijskog dizajna u Hrvatskoj moguće je podnijeti i putem interneta koristeći uslugu e-Prijava, pri čemu osim učinkovitog postupka prijave ujedno smanjujete njegove troškove.

 

4. Ispitivanje prijave

Podnesenu prijavu industrijskoga dizajna Zavod ispituje u odnosu na formalne uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom, te ispituje jesu li izvršene uplate propisanih pristojbi i troškova postupka. U slučaju da prijava ne udovoljava propisanim uvjetima, Zavod Vas poziva da u određenom roku uklonite utvrđene nedostatke, ili će se prijava odbaciti.

Uredna prijava ispituje se u odnosu na određene uvjete za registraciju industrijskoga dizajna, te se registracija može odbiti u cijelosti ili djelomično ukoliko:

  • dizajn ne udovoljava samoj definiciji dizajna
  • je dizajn protivan javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima
  • dizajn sadrži elemente državnih simbola, oznaka, obilježja ili grbova.

Ako Vaša prijava nije protivna zakonskim uvjetima, industrijski dizajn će biti registriran, a podaci o industrijskom dizajnu objavljeni u službenom glasilu Zavoda (Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva).

 

5. Pristojbe i troškovi

Za stjecanje i održavanje industrijskog dizajna u Hrvatskoj plaćaju se upravne pristojbe i naknade troškova upravnoga postupka u skladu s posebnim propisima.
Pojedine su kategorije pristojbenih obveznika, uz obavezno podnošenje zahtjeva za oslobađanje od plaćanja, oslobođene u cijelosti obveze plaćanja upravnih pristojbi, odnosno djelomično oslobođene od plaćanja naknada troškova upravnog postupka, dok podnositelji prijava koji su ujedno i dizajneri plaćaju pojedine pristojbe u iznosima umanjenim za 50%.

Razrada pristojbi i troškova prikazana je ovdje.

 

6.Trajanje i obuhvat zaštite dizajna

Razdoblje zaštite registriranog industrijskog dizajna traje pet godina, računajući od datuma podnošenja prijave industrijskog dizajna. Zaštita industrijskog dizajna može se produžavati za razdoblja od po 5 godina, do najduže 25 godina računajući od datuma podnošenja prijave.
Zaštita industrijskoga dizajna ostvaruje se prema teritorijalnom načelu, odnosno zaštita vrijedi samo na teritoriju zemlje u kojoj je to pravo priznato.

O mogućnostima međunarodne zaštite dizajna možete se informirati na stranicama DZIV-a:

7.Tko mi u tom procesu može pomoći?

INCENTIV – javni informacijsko-uslužni centar Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji pruža stručnu informacijsku pomoć svima koji žele učinkovito zaštititi, koristiti odnosno upravljati intelektualnim vlasništvom.

Za stručnu pravnu pomoć pri podnošenju prijave možete kontaktirati osobe ovlaštene za obavljanje poslova zastupanja pred DZIV-om. Ovdje možete pronaći i Popis ovlaštenih zastupnika upisanih u registar pri DZIV-u

te Praktični vodič za zaštitu dizajna.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.