Radnopravne obveze u slučaju rada od kuće (rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu)

pravne obveze rad od kuce zicer plavi ured savjeti

Rad od kuće, odnosno rad na izdvojenom mjestu rada, kako to naziva važeći Zakon o radu, došao je u prvi plan uslijed situacije otežanog poslovanja uzrokovane koronavirusom (COVID-19), a naknadno se proširio i postao redovan način rada kod mnogih poslodavaca, pogotovo u IT sektoru.

Od 1.1.2023. izmjenama i dopunama Zakona o radu definiran je rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu.

Koje su razlike između rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu?

Razlike između rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu jesu da je rad na daljinu onaj rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije (npr. rad u korisničkoj podršci uporabom informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao što su pametni telefoni, tableti, prijenosna računala i/ili stolna računala.), dok rad na izdvojenom mjestu rada nužno ne zahtijeva uporabu tih tehnologija (tako je propisano Zakonom o radu).

Druga razlika jest ta da se izdvojeno mjesto rada određuje na temelju dogovora radnika i poslodavca, dok kod rada na daljinu radnik temeljem ugovora o radu ima pravo sam odrediti i mijenjati mjesto rada po svojoj volji. Na taj način, kod rada na daljinu, poslodavcu mjesto rada radnika ne mora biti poznato (npr. radnik napusti prebivalište i ode na putovanje s kojeg nadalje radi).

Treća razlika jest da se rad na daljinu fleksibilniji u pogledu obveza zaštite na radu (upravo zbog toga jer poslodavac ne zna od kuda će radnik raditi posao). U slučaju rada na daljinu poslodavac mora radniku osigurati zaštitu privatnosti i potrebne pisane upute u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, ali nema druge obveze koje ima u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada (npr. pod određenim uvjetima osigurati rad na siguran način).

Četvrta razlika je što kod rada na izdvojenom mjestu rada poslodavac i radnik moraju ugovoriti (načelno mogu ugovoriti i da radnik nema pravo na takve naknade, ali moraju regulirati) naknadu troškova nastalih zbog obavljanja posla, koje je poslodavac dužan naknaditi radniku ako je rad ugovoren kao stalan ili kada razdoblje rada tijekom jednog kalendarskog mjeseca traje duže od sedam radnih dana, osim ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije ugovoreno povoljnije, dok kod rada na daljinu nema obveze da se to pitanje regulira.

Koje su osnovne obveze poslodavca prema radniku koji radi na izdvojenom mjestu rada, odnosno na daljinu?

– Plaća i druga materijalna prava radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada ili rade na daljinu ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji u prostoru poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima, niti njihova druga prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom koja radnik ostvaruje smiju biti utvrđena u manjem opsegu od onoga koji je utvrđen za radnika koji u prostoru poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima.

– Količina posla i rokovi izvršenja poslova moraju biti prilagođeni na način koji radniku ne uskraćuje korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor u utvrđenom opsegu.

– Poslodavac ima pravo ući u prostor doma radnika ili u neki drugi prostor koji nije prostor poslodavca radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada radnika, ako je to ugovoreno između radnika i poslodavca i samo u vrijeme koje je dogovorio s radnikom.

– Poslodavac je radniku koji radi na izdvojenom mjestu rada dužan osigurati zaštitu privatnosti te osigurati rad na siguran način i način koji ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika, kada je prema naravi posla i veličini rizika za život i zdravlje radnika procijenjenog u skladu s propisima o zaštiti na radu na izdvojenom mjestu rada to moguće.

– Poslodavac je radniku koji radi na daljinu dužan osigurati zaštitu privatnosti te je dužan radniku osigurati potrebne pisane upute u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

Što mora sadržavati ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada, a što ugovor o radu na daljinu?

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada mora biti sklopljen u pisanom obliku i osim odredbi koje mora imati svaki ugovor o radu mora imati i podatke o:

  1. organizaciji rada koja omogućava dostupnost radnika i njegov neometani pristup poslovnom prostoru te informacijama i profesionalnoj komunikaciji s ostalim radnicima i poslodavcem, kao i trećima u poslovnom procesu
  2. načinu evidentiranja radnog vremena
  3. sredstvima rada za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati odnosno uporabi vlastitih sredstava rada radnika, ako ih koristi te naknadi troškova u vezi s tim
  4. naknadi troškova nastalih zbog obavljanja posla koje je poslodavac dužan naknaditi radniku ako je rad ugovoren kao stalan ili kada razdoblje rada tijekom jednog kalendarskog mjeseca traje duže od sedam radnih dana, osim ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije ugovoreno povoljnije
  5. načinu ostvarivanja prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju, jednako kao i za ostale zaposlene kod toga poslodavca
  6. trajanju rada odnosno o načinu utvrđivanja trajanja takvog rada.

S druge strane, pisan ugovor o radu na daljinu mora sadržavati odredbe koje mora sadržavati svaki ugovor o radu, podatak o pravu radnika da slobodno određuje gdje će obavljati rad te  podatke koje mora imati ugovor na izdvojenom mjestu rada, osim točaka 3. i 4. čiju primjenu radnik i poslodavac mogu ugovoriti.

Da li radnik može tražiti da radi od kuće?

Odredbom članka 17.c Zakona o radu propisana je mogućnost radnika koji rad obavlja u prostoru poslodavca da može radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba, zatražiti od poslodavca izmjenu ugovora o radu kojim bi se na određeno vrijeme ugovorio rad na izdvojenom mjestu rada, i to u slučaju:

  1. zaštite zdravlja uslijed dijagnosticirane bolesti ili utvrđenog invaliditeta,
  2. trudnoće ili roditeljskih obveza prema djeci do navršene osme godine života,
  3. pružanja osobne skrbi koja je, zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga, potrebna članu uže obitelji ili je potrebna osobi koja s radnikom živi u istom kućanstvu.

Poslodavac u tim slučajevima mora razmotriti i odgovoriti radniku na njegov zahtjev za rad na izdvojenom mjestu rada, ali naravno poslodavac takav zahtjev može i odbiti, ako razumno obrazloži zašto (npr. posao je takav da se ne može raditi na izdvojenom mjestu), pisanim putem u roku od 15 dana.

Odredbom članka 9. stavkom 3. Zakona o radu jasno je propisano da ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno.

Što znači da radnik i poslodavac mogu ugovoriti pravo radnika da zatraži rad na izdvojenom mjestu rada i za druge slučajeve, odnosno da radnik radi na izdvojenom mjestu i u drugim slučajevima.

Ima li radnik pravo na naknadu troškova za rad na izdvojenom mjestu rada?

Odredbom novog članka 17.a stavkom 1. točkom 4. Zakona o radu propisano je da pisani ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada mora između ostalog sadržavati i dodatne podatke o naknadi troškova nastalih zbog obavljanja posla, koje je poslodavac dužan naknaditi radniku ako je rad ugovoren kao stalan ili kada razdoblje rada tijekom jednog kalendarskog mjeseca traje duže od sedam radnih dana, osim ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije ugovoreno povoljnije.

Nadalje, odredbom novom članka 17.b. stavkom 3. Zakona o radu izričito je propisano da je poslodavac dužan radniku koji radi na izdvojenom mjestu rada nadoknaditi troškove iz članka 17.a stavka 1. točke 4. ovoga Zakona u iznosu utvrđenom kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.

Dakle, konkretan iznos naknade troškova nastalih zbog obavljanja posla na izdvojenom mjestu rada biti će uređen ugovorom o radu i/ili kolektivnim ugovorom gdje se propisane osnove i mjerila za isplatu plaće što znači da se ne radi o jednostranoj odluci poslodavca, već o suglasnoj volji poslodavca i radnika, odnosno njegovog predstavnika u slučaju kolektivnog ugovora.

Pritom je potrebno naglasiti kako je Pravilnikom o porezu na dohodak kao neoporezivi primitak radnika utvrđena paušalna naknada za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose do 4,00 € po danu rada od kuće, a najviše do 70,00 € mjesečno

Zaključno

Ako još uvijek niste stigli napraviti pisane izmjene ugovora o radu i uvesti klauzule koje se tiču rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu, navedeno bi trebalo napraviti naknadno (pogotovo ako će radnik ubuduće ponekad raditi od kuće), jer bi u suprotnom inspektorat rada mogao poslodavcu izreći upravnu mjeru i naložiti sklapanje izmjena ugovora o radu.

Potrebno je istaknuti kako zakon zabranjuje da se ugovor za rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu sklopi za obavljanje poslova za koje su propisani posebni uvjeti rada (npr. rukovanje stolnom kružnom pilom) i koji se obavljaju u skraćenom radnom vremenu (npr. poslovi gdje su radnici izloženi kemikalijama).

Prilikom rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu ne smije se zaboraviti na potrebu vođenja evidencije o radnom vremenu (propisano Zakonom o radu i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima), s time da se može radnika zadužiti za redovno vođenje i dostavljanje evidencije, ali je uvijek poslodavac odgovoran da je evidencija pravilno i točno vođena, jer u suprotnom može prekršajno odgovarati.

Dominik Musulin

Dominik Musulin prakticira pravo tako da kao odvjetnik pruža pravne savjete i zastupa strane i domaće klijete, sve s fokusom na područje radnog prava, trgovačkog prava, prava u vezi nekretnina, rješavanja sporova i naplate potraživanja. Oduvijek je znao da se želi baviti pravom, u njemu se pronašao i uživa, a kaže da mu je poseban gušt vidjeti zadovoljnog klijenta.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.