Programi potpore

Samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti 2019.

Datum objave: 1. srpnja 2019.

proizvodnja 2018

Predmet i trajanje javnog poziva

Predmet ovog poziva je dodjela potpora Grada Zagreba za samozapošljavanjeza proizvodne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje.

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2019. godine.

Korisnici potpora

Korisnici potpore mogu biti nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, a koje su pohađale radionicu za samozapošljavanje – poduzetničku edukaciju namijenjenu budućim korisnicima potpore, uz uvjet da:

 • imaju prebivalište na području Grada Zagreba,
 • budući poslovni subjekt ima sjedište na području Grada Zagreba,
 • budući poslovni subjekt ima glavnu djelatnost iz područja C – prerađivačka industrija (NKD 2007), osim za djelatnosti iz odjeljaka i razreda 11 (Proizvodnja pića), 12 (Proizvodnja duhanskih proizvoda), 19 (Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda), 25.4 (Proizvodnja oružja i streljiva), 33 (Popravak i instaliranje strojeva i opreme).

Potpora na temelju ovog Javnog poziva ne može se odobriti osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje od Grada Zagreba ili Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U slučaju da poslovni subjekt osniva više suvlasnika/suosnivača potporu mogu ostvariti najviše 4 suvlasnika/suosnivača. U slučajevima kada su, uz podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore za samozapošljavanje suvlasnici/suosnivači poslovnog subjekta i druge fizičke osobe, podnositelji zahtjeva moraju biti većinski suvlasnici/suosnivači na sljedeći način:

 • dva, tri ili četiri suvlasnika/suosnivača – podnositelj zahtjeva mora imati većinski udjel u vlasništvu, najmanje 51%;
 • tri suvlasnika/suosnivača – dva podnositelja zahtjeva čiji udjel u vlasništvu mora biti najmanje 51%;
 • više od četiri suvlasnika/osnivača – jedan podnositelj zahtjeva čiji udjel u vlasništvu mora biti najmanje 25%, više podnositelja zahtjeva čiji udjel u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge suvlasnike/suosnivače.

Osobe koje su ranije imale registriran obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost mogu koristiti potporu isključivo u slučaju ako dokažu da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u 100%-tnom udjelu. Potpora za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika/ce.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz poslovni plan koji se dostavlja uz zahtjev priložiti i ponude za troškove za koje traži potporu. Trošak PDV-a smatra se prihvatljivim za poslovne subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Popis djelatnosti

Potporu je moguće zatražiti za obavljanje iz područja C (Prerađivačka industrija, svi razredi od 10 do 33) prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. godine, osim:

 • 11 – proizvodnja pića,
 • 12 – proizvodnja duhanskih proizvoda,
 • 19 – proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda,
 • 25.4 – proizvodnja oružja i streljiva,
 • 33 – popravak i instaliranje strojeva i opreme.


Namjena korištenja potpora
 

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

 1. zakup poslovnog prostora,
 2. troškovi atesta i procjene opasnosti,
 3. kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti,
 4. kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad,
 5. kupnja licenciranih informatičkih programa,
 6. kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri nužnih za proizvodnu djelatnost,
 7. troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade,
 8. doprinosi za samozaposlenu osobu,
 9. izrada web stranice,
 10. web hosting, zakup domene, održavanje web stranice,
 11. dizajn i tisak promidžbenih materijala,
 12. internet oglašavanje,
 13. izrada vizualnog identiteta,
 14. troškovi za knjigovodstvene usluge,
 15. kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme,
 16. kupnja/najam licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti,
 17. edukacije koje su vezane uz djelatnost,
 18. troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 19. troškovi atestiranja i certificiranja proizvoda i usluga.

Prihvatljivi troškovi pod rednim brojevima  9.,10.,11.,12., i 13. mogu se sufinancirati do najviše 20% od ukupno traženog iznosa.

Troškovi su prihvatljivi od trenutka registracije poslovnog subjekta za vrijeme obavljanja djelatnosti, a za najviše 12 mjeseci poslovanja.

Visina potpore i način isplate

Potpora se može odobriti u iznosu do 75.000,00 kuna.

Potpora se može koristiti isključivo za namjenu obavljanja glavne djelatnosti za koju je odobrena, u skladu sa zahtjevom, poslovnim planom i troškovnikom.

Isplata se vrši jednokratno, po potpisu ugovora o korištenju potpore. Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora za samozapošljavanje.

Postupak odobravanja i dodjele potpore

Zahtjev za odobravanje potpore podnosi se ZICER Plavom uredu, Vodnikova 12/2, Zagreb.  Uz zahtjev za dodjelu potpore podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o prebivalištu (preslika),
 • dokaz o statusu nezaposlene osobe-Hrvatski zavod za zapošljavanje (original),
 • dokazi o stečenom formalnom obrazovanju npr. svjedodžbe, diplome i sl. (preslika),
 • potvrda o evidenciji staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika),
 • dokazi o neformalnom radnom iskustvu (ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu, rad u inozemstvu i dr.), specijalističkom obrazovanju, nagradama, priznanjima i sl. (preslika),
 • poslovni plan (original),
 • dokaze o dogovorenoj poslovnoj suradnji ( original),
 • ponude za troškove za koje traži potporu (original),
 • osobe koje su imale registriran poslovni subjekt u obvezi su dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ili elektronički zapis ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt od članova obitelji u obvezi su dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi postojećeg poslovnog subjekta koji se planira preuzeti (original ili elektronički zapis ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt od članova obitelji u obvezi su dostaviti podneseni zahtjev za priznavanje prava na mirovinu člana obitelji (preslika),
 • dokaz o pripadnosti posebnim skupinama:
 1. mladi do 30 godina – osobna iskaznica (preslika),
 2. osobe koje imaju status hrvatskog branitelja – Potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ili djeteta poginulog, nestalog ili zarobljenog hrvatskog branitelja, djeca poginulih, nestalih i zarobljenih hrv. branitelja (original),
 3. osobe s invaliditetom – Rješenje o statusu osobe s invaliditetom (preslika),
 4. pripadnici romske nacionalne manjine – Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (original)
 5. žrtve nasilja u obitelji – pravomoćna sudska odluka o obiteljskom nasilju (preslika).

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.