Programi potpore

Samozapošljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja 2020.

Datum objave: 16. siječnja 2020.

branitelji samozaposljavanje plavi ured

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za mjeru samozapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Cilj mjere

Cilj mjere je otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine, kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja.

Iznos potpore

Novčana potpora iznosi najviše do 80.000,00 kuna.

Dodijeljene potpore ostvarene kroz Mjeru samozapošljavanja po ovom Programu predstavljaju potpore male vrijednosti (de minimis potpore).

Trajanje zaposlenosti isplatom potpore za samozapošljavanje mora biti u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) najmanje 12 mjeseci.

Prihvatljivi korisnici

Ciljnu skupinu ove potpore čine:

 • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
 • nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i
 • nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata,

prijavljeni u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nakon podnošenja zahtjeva, a prije potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje, podnositelj zahtjeva po ovom Pozivu mora registrirati poslovnu djelatnost na području Republike Hrvatske i temeljem iste biti prijavljen u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Poslovna djelatnost mora biti:

 • registrirana kao trgovačko društvo, obrt, druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili drugo),
 • u 100% vlasništvu podnositelja zahtjeva ili
 • u suvlasništvu, pri čemu za potporu mogu kandidirati isključivo podnositelji zahtjeva koji su u partnerstvu s još najviše jednim partnerom, pri čemu omjer vlasništva/partnerstva mora biti najmanje 50% u korist podnositelja zahtjeva, a isto treba dokazati odgovarajućim ugovorom o partnerstvu (ortaštvu) prije potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje.

Neprihvatljivi korisnici

Za potporu se ne mogu kandidirati, odnosno zahtjevi se neće razmatrati ukoliko ga podnesu:

 1. osobe koje su već koristile potporu za samozapošljavanje kroz provedbu dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od strane Ministarstva,
 2. osobe koje su korisnici potpore za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 3. osobe koje novčanu potporu traže za obavljanje sezonskog obrta,
 4. osobe koje traže potporu temeljem djelatnosti istovjetne onoj koju su imale prethodno registriranu te su u istoj bile zaposlene i evidentirane kao obveznici uplate doprinosa, u razdoblju od 2 godine od datuma zatvaranja prethodne istovjetne djelatnosti,
 5. upravitelj i članovi zadruge temeljem članstva u zadruzi,
 6. redoviti učenici i studenti,
 7. osobe kojima je evidentiran dug od strane nadležne Porezne uprave,
 8. osobe koje su u razdoblju od protekle 3 fiskalne godine ostvarile potpore u ukupnom iznosu većem od propisanih 200.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti), odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u sektoru cestovnog prometa, a 3 fiskalne godine računaju se sukladno točci X. ovog Poziva,
 9. osobe koje u korištenju neke od ostalih mjera iz svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji nisu postupale u skladu s ugovornim obvezama i na taj način narušile iskazano povjerenje, osobito u dijelu koji se odnosi na namjenski utrošak odobrenih sredstava,
 10. osobe koje žele registrirati djelatnost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) i druge oblike djelatnosti kojima je primarna djelatnost poljoprivreda,
 11. osobe za koje se utvrdi da su u zahtjevu ili bilo kojem dijelu dostavljene dokumentacije navele neistinite podatke.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali nakon potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje, sukladno odobrenom poslovnom planu i troškovniku za korištenje potpore za samozapošljavanje.

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

 1. kupnje strojeva, tehnike, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti,
 2. kupnje novih prijevoznih sredstava koji predstavljaju izravno sredstvo za rad ili su nužni za obavljanje djelatnosti (isključena potpora za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. Potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila),
 3. registracije i osiguranja kupljenih novih prijevoznih sredstava koji predstavljaju izravno sredstvo za rad ili su nužni za obavljanje djelatnosti,
 4. kupnje informatičke opreme, uključujući kupnju licenciranih informatičkih programa, a izravno potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 5. kupnje franšize,
 6. kupnje zaštitne i radne odjeće i opreme,
 7. najma/zakupa poslovnog ili skladišnog prostora (ne može biti prihvatljiv trošak ukoliko podnositelj zahtjeva prostor zakupljuje ili uzima u najam od članova obitelji), za najviše 12 mjeseci,
 8. uređenja i opremanja poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora nužnog za obavljanje djelatnosti, a troškovi mogu biti prihvatljivi u vrijednosti do 4.000,00 kuna (isključivo soboslikarski radovi, namještaj)
 9. vezani uz ispitivanje, atestiranje i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenje normi i znakova kvalitete, procjene opasnosti,
 10. promidžbe i oglašavanja, a troškovi mogu biti prihvatljivi u vrijednosti do 12.000,00 kuna (troškovi uključuju npr. izradu web stranice, pisanih materijala za oglašavanje reklamnih ploča, natpisa i sl.),
 11. knjigovodstvenih usluga, za najviše 12 mjeseci,
 12. podmirivanja doprinosa za obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje (I. i II. stup) za vlasnika djelatnosti, za najviše 12 mjeseci,
 13. edukacija koje su vezane uz djelatnost i koje su provedene i plaćene do propisanog roka prihvatljivosti troškova, a troškovi mogu biti prihvatljivi u vrijednosti do 4.000,00 kuna,
 14. PDV-a ukoliko korisnik nema mogućnost povrata PDV-a u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivim troškovima za financiranje sredstvima potpore za samozapošljavanje smatraju se troškovi:

 1. poreza (PDV je neprihvatljiv trošak ukoliko korisnik ima mogućnost povrata PDV-a u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u) i prireza,
 2. plaća vlasnika djelatnosti, osnivača društva ili zaposlenika (osim doprinosa za obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje za vlasnika djelatnosti, za najviše 12 mjeseci),
 3. ostala novčana davanja (otpremnine, prigodni darovi, jubilarne nagrade, bonusi, regresi i sl.),
 4. kupnje rabljene opreme i rabljenih sredstava za rad,
 5. najma/leasinga vozila i opreme,
 6. održavanja (popravci) i servisiranja vozila,
 7. goriva, guma, cestarina i parking naplata,
 8. mobilnih telefonskih uređaja,
 9. kupnje sirovine i potrošnog materijala potrebnog za obavljanje djelatnosti,
 10. kupnje robe i/ili proizvoda za daljnju prodaju,
 11. gradnje, obnove ili uređenja poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora (građevinski radovi),
 12. kupnje poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora,
 13. kupnje zemljišta,
 14. popravka ili ugradnje instalacija u poslovnom prostoru,
 15. režija poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora i priključaka energenata,
 16. podzakupa za poslovni/skladišni/proizvodni prostor,
 17. službenih putovanja,
 18. pretplata na časopise i stručnu literaturu,
 19. edukacija održanih u inozemstvu i online edukacija,
 20. kamata na dug,
 21. kazna, financijskih globa i troškovi sudskih sporova,
 22. banaka za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transakcije i ostali troškovi financijske prirode,
 23. konverzija, naknada i gubitaka po tečajnim razlikama,
 24. doprinosa za druge zaposlenike,
 25. premija osiguranja,
 26. komorskih i drugih doprinosa i članarina,
 27. autorskih ugovora s drugim osobama,
 28. istraživanja tržišta,
 29. temeljnog kapitala kod osnivanja trgovačkog društva,
 30. carinskih i uvoznih pristojbi i druge vezane naknade,
 31. kupnje udjela u postojećoj tvrtki,
 32. usluga drugih poslovnih subjekata (osim troškova navedenih pod prihvatljivim troškovima 8., 9., 10. i 11.),
 33. nastali temeljem pravnog posla između članova obitelji.

Način i rok prijave

Poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Zahtjevi će biti riješeni (dostava obavijesti o odobravanju potpore ili odbijanju zahtjeva) najkasnije 90 dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije.

Podnositelj zahtjeva za samozapošljavanje zahtjev podnosi isključivo samostalno na adresu:

Ministarstvo hrvatskih branitelja,

Trg Nevenke Topalušić 1,

Zagreb,

isključivo putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom ”Javni poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje u sklopu EU projekta, broj poziva: UP.01.1.2.03 – ne otvarati”.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu branitelja, na mrežnoj stranici branitelji.gov.hr te u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć.

Informacije udruga, poduzetničkih centara i drugih pravnih osoba nisu mjerodavne u smislu ispunjavanja uvjeta iz ovog Poziva te iste nisu ovlaštene izdavati obrasce zahtjeva.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.