Programi potpore

Samozapošljavanje hrvatskih branitelja 2022.

Datum objave: 2. ožujka 2022.

branitelji samozaposljavanje plavi ured

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2022. godini.

Cilj mjere

Cilj mjere je otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima:

 • samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo,
 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • obrt,
 • trgovačko društvo ili
 • druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).

Iznos potpore

Novčana potpora iznosi najviše do 80.000,00 kuna. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom i troškovnikom.

Dodijeljene potpore ostvarene kroz Mjeru samozapošljavanja po ovom Programu predstavljaju potpore male vrijednosti (de minimis potpore).

U Državnom proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 55 zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu, ovisno o visini pojedinačne ostvarene potpore.

Prihvatljivi korisnici

Ciljnu skupinu ove potpore čine:

 • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
 • nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Neprihvatljivi podnositelji i djelatnosti

Za potporu se ne može kandidirati:

 1. osoba koja nema status nezaposlene osobe i nije prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 2. osoba koja je korisnik potpore za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 3. osoba koja je već koristila potporu za samozapošljavanje kroz provedbu dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Ministarstva,
 4. osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva ima registriranu djelatnost, nositelj je samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta odnosno vlasnik/osnivač trgovačkog društva ili član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili je osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti,
 5. osoba koja je korisnik mirovine, kao i osoba kojoj je u tijeku postupak ostvarivanja prava na mirovinu,
 6. osoba koja novčanu potporu traži temeljem sezonskog obavljanja djelatnosti,
 7. osoba koja traži potporu temeljem preuzete djelatnosti,
 8. osoba koja traži potporu temeljem djelatnosti istovjetne ili pretežito istovjetne onoj koju je imala prethodno registriranu i/ili u istoj bila zaposlena i/ili evidentirana kao obveznik uplate doprinosa, u razdoblju od dvije godine od datuma zatvaranja prethodne istovjetne ili pretežito istovjetne djelatnosti,
 9. upravitelj i članovi zadruge temeljem članstva u zadruzi,
 10. redoviti učenik ili student,
 11. osoba kojoj je evidentiran dug od strane nadležne Porezne uprave,
 12. osoba protiv koje se vodi kazneni postupak pred nadležnim sudovima RH,
 13. osoba protiv koje je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
 14. osoba koja je u razdoblju od protekle tri fiskalne godine ostvarila potpore u ukupnom iznosu većem od 20.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, sukladno točki V. ovog javnog poziva,
 15. osoba koja je u razdoblju od protekle tri fiskalne godine ostvarila potpore u ukupnom iznosu većem od 200.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u sektoru cestovnog prometa, sukladno točki V. ovog javnog poziva,
 16. osoba koje je u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti te je prekršila odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz drugih javnih izvora,
 17. osoba koja u korištenju neke od ostalih mjera iz svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji nije postupala u skladu s ugovornim obvezama i na taj način narušila iskazano povjerenje, osobito u dijelu koji se odnosi na namjenski utrošak odobrenih sredstava,
 18. osobe za koje se u postupku procjene zahtjeva utvrdi kako je dvoje ili više prijavitelja podnijelo zahtjeve koji su popunjeni identično u bitnim ili u prepoznatljivim dijelovima,
 19. osoba kod koje se utvrdi poduzimanje radnji koje za posljedicu imaju umjetno stvaranje uvjeta u svrhu ispunjavanja kriterija Javnog poziva.

Potpora za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za djelatnosti:

 1. područje (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – odjeljak 03 Ribarstvo,
 2. područje (C) Prerađivačka industrija – skupina 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva,
 3. područje (H) Prijevoz i skladištenje – skupina 49.3 Ostali kopneni prijevoz i odjeljak 50 Vodeni prijevoz,
 4. područje (I) Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane – odjeljak 55 Smještaj te razredi 56.21 Djelatnost keteringa i 56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića,
 5. područje (J) Informacije i komunikacija – odjeljak 60 Emitiranje programa,
 6. područje (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja – u cijelosti,
 7. područje (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – odjeljak 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing), odjeljak 78 – Djelatnost zapošljavanja, odjeljak 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima, kao i skupine 80.1 Djelatnosti privatne zaštite i 80.3 Istražne djelatnosti,
 8. područje (R) Umjetnost, zabava i rekreacija – odjeljak 92 Djelatnost kockanja i klađenja i razred 93.19 Ostale sportske djelatnosti,
 9. područje (S) Ostale uslužne djelatnosti – odjeljak 94 Djelatnost članskih organizacija.

 

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali nakon potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje, sukladno odobrenom poslovnom planu i troškovniku.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje za troškove koji se ne odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva:

 1. troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti,
 2. troškovi nabavke teretnih vozila (kategorija vozila N1) kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
 3. troškovi nabavke informatičke opreme, računalnih programa i sustava, programske opreme i licenci izravno potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 4. troškovi nabavke zaštitne i radne odjeće i opreme,
 5. troškovi najma/zakupa poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu 10.000,00 kuna,
 6. troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu do 5.000,00 kuna, a isto se odnosi na radove manjeg opsega poput soboslikarstva i sl.,
 7. troškovi opremanja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu 20.000,00 kuna, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i sl.,
 8. troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete,
 9. troškovi promidžbe i oglašavanja u najvišem iznosu 5.000,00 kuna, a isti uključuju npr. izradu mrežne stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča, natpisa i sl.,
 10. troškovi knjigovodstvenih usluga u najvišem iznosu 5.000,00 kuna,
 11. podmirivanje doprinosa za vlasnika/osnivača/nositelja djelatnosti u najvišem iznosu 10.000,00 kuna (isključena mogućnost podmirivanja doprinosa za druge osobe koje nisu vlasnici/osnivači/nositelji djelatnosti),
 12. ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje, kojima se sredstva dodjeljuju za troškove primarne poljoprivredne proizvodnje smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva:

 1. troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije (npr. motokultivator, priključci i ostala mehanizacija),
 2. troškovi nabavke poljoprivredne opreme (npr. oprema za košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja, berbu, žetvu, navodnjavanje, plastenik i sl.),
 3. troškovi nabavke radnih strojeva (npr. traktor, kombajn)10 u najvišem iznosu 60.000,00 kn,
 4. troškovi nabavke pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.),
 5. troškovi nabavke domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
 6. troškovi nabavke poljoprivrednih kultura namijenjenih podizanju trajnih nasada (npr. Sadni materijal/sadnice za podizanje trajnih nasada, nabavka gnojiva za trajni nasad i sl.) u najvišem iznosu 15.000,00 kuna,
 7. troškovi kupnje ili najma/zakupa zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje u najvišem iznosu 10.000,00 kuna,
 8. troškovi stavljanje u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
 9. ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana, vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Prihvatljivim troškovima u smislu ovog javnog poziva, smatraju se troškovi podmireni isključivo bezgotovinskim načinom plaćanja. Plaćanje računa gotovim novcem neće se smatrati namjenskim utroškom. Pod plaćanjem gotovim novcem podrazumijeva se plaćanje u novčanicama i u kovanicama.

Svi troškovi moraju biti jasno iskazani, povezani s poslovnim aktivnostima, prihvatljivi te neophodni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva.

Neprihvatljivi troškovi

Troškovi koji nisu prihvatljivi:

 1. troškovi nastali temeljem pravnog posla između podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji, kao i fizičkih osoba i pravnih osoba u kojima su odgovorne ili ovlaštene za zastupanje osobe koje su članovi obitelji podnositelja zahtjeva,
 2. troškovi nastali prije potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje,
 3. troškovi nabavke osobnog vozila,
 4. troškovi nabavke teretnih motornih vozila za cestovni prijevoz tereta,
 5. troškovi nabavke potrošnog materijala potrebnog za obavljanje djelatnosti,
 6. troškovi nabavke robe i/ili proizvoda za daljnju prodaju,
 7. troškovi registracije poslovnog subjekta (javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade), troškovi upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti, kao i troškovi temeljnog kapitala kod osnivanja trgovačkog društva,
 8. troškovi kamata na dug, kazni, financijskih globa i troškovi sudskih sporova,
 9. troškovi banaka za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transakcije i ostali troškovi financijske prirode,
 10. troškovi najma/leasinga vozila i opreme,
 11. troškovi koncesijskih naknada,
 12. troškovi održavanja, popravci, servisiranja strojeva, opreme i vozila, registracije vozila, kao i trošak goriva, cestarina, parking naplate,
 13. troškovi režija i priključaka energenata,
 14. troškovi većih građevinskih zahvata, kao i vodoinstalaterskih zahvata te elektroinstalacijskih zahvata,
 15. troškovi izrade plinskih priključaka i centralnih grijanja,
 16. troškovi kupnje poslovnih/skladišnih/proizvodnih prostora,
 17. troškovi podzakupa poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora ili zemljišta,
 18. troškovi službenih putovanja (prijevoz i smještaj),
 19. troškovi pretplate na časopise i stručnu literaturu,
 20. troškovi edukacije,
 21. troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 22. troškovi nabavke telefonskih i mobilnih uređaja,
 23. troškovi fotokopiranja, uredskog materijala, pošte, taksi usluga,
 24. troškovi premije osiguranja te komorske i druge članarine,
 25. troškovi carinskih i uvoznih pristojbi i druge vezane naknade,
 26. troškovi konverzije, naknade i gubitaka po tečajnim razlikama kao i drugi čisto financijski izdaci (plaćanje u stranim valutama priznaje se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja računa),
 27. troškovi autorskih ugovora s drugim osobama,
 28. troškovi plaće za vlasnika/nositelja djelatnosti/osnivača društva/direktora/druge odgovorne osobe i zaposlenike te ostala novčana davanja (otpremnine, prigodni darovi, jubilarne nagrade, bonusi, regresi, honorari angažiranih suradnika i sl.),
 29. troškovi istraživanja tržišta,
 30. troškovi koji se odnose na ribarstvo i akvakulturu,
 31. troškovi koji predstavljaju isključivu i jedinu osnovu poslovnog plana i troškovnika, a prema procjeni Stručnog tima nisu prihvatljivi za sufinanciranje,
 32. ostali troškovi koji sukladno procjeni Stručnog tima ne predstavljaju izravno sredstvo za rad.

Troškovi nastali od dana registracije djelatnosti do datuma potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje s Ministarstvom hrvatskih branitelja nisu prihvatljivi za sufinanciranje sredstvima potpore.

Sredstva potpore ne mogu biti ostvarena za financiranje onih troškova za čije financiranje su već ostvarena financijska sredstva iz javnih izvora temeljem natječaja/javnih poziva tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova.

Za podnositelje zahtjeva koji će biti u sustavu poreza na dodanu vrijednost, PDV prikazan u iznosima troškovima neće se smatrati prihvatljivim troškom jer iznos PDV-a isti mogu koristiti kao pretporez sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20).

Način i rok prijave

Zahtjevi se podnose do 17. ožujka 2022. godine na adresu:

Ministarstvo hrvatskih branitelja,

Trg Nevenke Topalušić 1,

Zagreb,

isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje sredstvima Državnog proračuna u 2022. godini“.

Podnositelj zahtjev podnosi isključivo samostalno (ne putem udruge, poduzetničkog centra i sl.). Podnositelj je obavezan u sklopu obrasca zahtjeva dostaviti valjanu adresu elektronske pošte (e-mail) i kontakt broj. Odgovornost je podnositelja redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu branitelja, na mrežnoj stranici branitelji.gov.hr te u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć.

Informacije udruga, poduzetničkih centara i drugih pravnih osoba nisu mjerodavne u smislu ispunjavanja uvjeta iz ovog Poziva te iste nisu ovlaštene izdavati obrasce zahtjeva.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.