Programi potpore

Razvoj zadružnog poduzetništva 2020.

Datum objave: 15. svibnja 2020.

razvoj zadruznog poduzetnistva plavi ured

Predmet poziva

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu.

Iznos proračunskih sredstava

U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta planirano je ukupno 1.700.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog poziva.

Korisnici

Ovaj poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, Podnositelji prijave koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća.

Zadruge su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • su registrirane najmanje 1 godinu do trenutka podnošenja Prijave,
 • ima prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini,
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. i Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP) u dijelu koji se odnosi na definiciju malih i srednjih poduzeća sukladno odredbi članka 3. stavka 4. Priloga I.,
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore),
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti,
 • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti,
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u blokadi niti je nad istima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Prihvatljive aktivnosti

Bespovratna sredstva namijenjena su za aktivnosti usmjerene na:

SKUPINA A

 • ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,
 • ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,
 • ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,
 • prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva.

SKUPINA B

 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
 • marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta.

Neprihvatljive aktivnosti

Neprihvatljive su aktivnosti vezane uz ulaganja u primarnu proizvodnju, kao što su:

 • proizvodnja, uzgoj i rast životinja ili proizvodnja u biljogojstvu; ribolov, rukovanje ribom te transport ribe i školjkaša ulovljenih u svježim vodama (rijekama, jezerima) ili u ribogojilištima (osim brodova hladnjača i brodova tvornica);
 • skladištenje i rukovanje takvim proizvodima i svaku radnju vezanu uz to, bez znatnije izmjene njihove prirode (ne i postupke pakiranja jaja), njihov daljnji transport do objekta (do tržnice, klaonice, objekta za preradu);
 • branje samoniklih gljiva, bobičastog voća, skupljanje puževa itd. i njihov transport do objekta za preradu
 • držanje pčela, skupljanje meda te pakiranje i ambalažiranje u objektu pčelara.

Iznos potpore

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.

Intenzitet potpore i način isplate

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B ne mogu iznositi više od 30% ukupno prihvatljivih troškova.

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Način i rok podnošenja prijave

Prijave se zaprimaju od 13. svibnja 2020. godine, a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 27. svibnja 2020. godine.

Prijava za dodjelu potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca uz koji se obavezno prilaže propisana dokumentacija neposredno ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

 

Više informacija o ovom natječaju i pripadajuću dokumentaciju pronađite na web stranicama Ministarstva gospodarstva.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.