Programi potpore

Primarna poljoprivredna proizvodnja 2021.

Datum objave: 15. travnja 2021.

grad zagreb primarna poljoprivredna proizvodnja

Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2021. godini. Potpore su bespovratne u obliku subvencija u iznosu do 25.000 kuna, a natječaj će biti otvoren do 13. svibnja 2021. godine.

Vrsta i visina potpore male vrijednosti

Potpore male vrijednosti se dodjeljuju iz Proračuna Grada Zagreba kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, uz iznimku:

 1. potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
 2. potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
 3. potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je 2.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici

Korisnik potpore može biti fizička ili pravna osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

 1. a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG),
 2. b) obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost,
 3. c) trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost.

Korisnici potpore razvrstavaju se u kategorije i proizvodne razrede.

Kategorije korisnika potpore su:

 1. a) poljoprivrednik: OPG, obrt ili trgovačko društvo koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom;
 2. b) poljoprivrednik profesionalac: OPG koji se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a kojem je nositelj upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik je plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede, odnosno poljoprivredni obrt ili trgovačko društvo koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost i subjekt je malog gospodarstva po posebnom propisu;
 3. c) certificirani poljoprivrednik: poljoprivrednik ili poljoprivrednik profesionalac koji proizvodi vlastite ekološke i/ili biodinamičke proizvode i/ili proizvode kojima je dodijeljena oznaka kvalitete ili dodane vrijednosti;
 4. d) mladi poljoprivrednik: poljoprivrednik ili poljoprivrednik profesionalac čiji nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja prijave nije navršio 41 godinu života.

Proizvodni razredi korisnika potpore određuju se prema njihovoj ekonomskoj veličini:

 1. a) 1. proizvodni razred – ekonomska veličina od 500,00 do 3.000,00 eura;
 2. b) 2. proizvodni razred – ekonomska veličina više od 3.000,00 do 8.000,00 eura;
 3. c) 3. proizvodni razred – ekonomska veličina više od 8.000,00 do 30.000,00 eura;
 4. d) 4. proizvodni razred – ekonomska veličina više od 30.000,00 eura.

Korisniku potpore koji je obavljao stočarsku proizvodnju na području na kojem više nije dopušteno držanje domaćih životinja te je zatvaranje stočarskih kapaciteta neizbježno, izračun ekonomske veličine umanjuje se za iznos vrijednosti stoke.

Uvjeti za dodjelu potpore

Potporu može ostvariti fizička ili pravna osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 1. da je upisana u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava minimalno 12 mjeseci prije raspisivanja javnog natječaja,
 2. da ima prebivalište ili sjedište na području Grada Zagreba prije raspisivanja javnog natječaja,
 3. da se na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije nalazi više od 50 % od ukupne površine poljoprivrednog zemljišta koje posjeduje ili više od 3 ha poljoprivrednog zemljišta ili objekt u funkciji stočarstva ili pčelinjak,
 4. da nastavlja proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda u istom opsegu u razdoblju od godinu dana od dana isplate potpore,
 5. da nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu,
 6. da je kao dosadašnji korisnik potpora Grada Zagreba odobrena sredstva utrošila u skladu s ugovorom, odnosno iz drugih razloga nije izgubila pravo na dodjelu gradskih potpora u poljoprivredi i šumarstvu.

Potpora se može odobriti samo jednom poduzeću podnositelju prijave ako su dva ili više poduzeća podnositelja prijava u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeće je, u smislu ovog javnog natječaja, svaka fizička ili pravna osoba koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njezin pravni oblik.

Iznos potpore

Iznos potpore ovisi o kategoriji i proizvodnom razredu korisnika potpore.

Iznos potpore u kategoriji poljoprivrednik po proizvodnom razredu iznosi:

a) 1. proizvodni razred 3.000,00 kuna,
b) 2. proizvodni razred 5.000,00 kuna,
c) 3. proizvodni razred 8.000,00 kuna,
d) 4. proizvodni razred 10.000,00 kuna.

Iznos potpore u kategoriji poljoprivrednik profesionalac po proizvodnom razredu iznosi:

a) 1. proizvodni razred 12.000,00 kuna,
b) 2. proizvodni razred 15.000,00 kuna,
c) 3. proizvodni razred 20.000,00 kuna,
d) 4. proizvodni razred 25.000,00 kuna.

Iznosi potpora iz stavaka 2. i 3. ove točke uvećavaju se:

 1. a) za 50 % ako je korisnik certificirani poljoprivrednik,
 2. b) za 50 % ako je korisnik mladi poljoprivrednik,
 3. c) za 30 % kod OPG-a koji su poljoprivrednu djelatnost upisali u Registar poreznih obveznika kao dodatnu djelatnost i/ili kod OPG-a čiji nositelj ili član plaća doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje na temelju poljoprivredne djelatnosti.

Ukupan iznos potpora koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prelaziti iznos od 20.000,00 eura u protuvrijednosti po srednjem tečaju Europske komisije (InforEuro za mjesec odobrenja) tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, bez obzira na oblik, cilj i izvor financiranja potpora.

Za izračun maksimalnog iznosa potpore uzima se u obzir tekuća fiskalna godina u kojoj se dodjeljuje potpora i prethodne dvije fiskalne godine. Fiskalna godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Način i rok prijave

Prijava na javni natječaj podnosi se na obrascu  PMVPP koji se može preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV i PU Sesvete, Trg D. Domjanića 4/III, soba 39, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Prijave na javni natječaj dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI GRADA ZAGREBA ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZA 2021.“ i to poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave na adresu:

GRAD ZAGREB
Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
Avenija Dubrovnik 12,
10020 Zagreb

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je zaključno do 13. svibnja 2021. godine.

 

Sva pitanja u vezi s javnim natječajem mogu se tijekom trajanja natječaja poslati na e-mail: poljoprivreda@zagreb.hr najkasnije 5 dana prije isteka roka za predaju prijava na javni natječaj.

Sve informacije u vezi s javnim natječajem mogu se dobiti na telefone: 658-5684, 658-5682, 658-5647, 658-5605,  (610 1695, Sesvete) i 658-5683.

Više informacija o ovom natječaju pročitajte na poveznici.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.