Programi potpore

Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2019.

Datum objave: 30. svibnja 2019.

prerada drva i proizvodnja namjestaja

Predmet natječaja

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavu na ovaj javni natječaj mogu podnijeti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačka društva, i obrti), i to:

 • registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (,,Narodne novine“, broj 58/2007) u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31),
 • koja ostvaruju prihod/primitak od prodaje namještaja iz vlastite proizvodnje djelatnosti C31, a ne pružanjem usluge izrade dijelova namještaja, koji čini pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu/primitku (više od 50%), odnosno koja ostvaruju prihod/primitak od prodaje vlastitih proizvoda iz vlastite proizvodnje djelatnosti C16, a koji čini pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu/primitku (više od 50%),
 • koja su u trenutku objave ovog javnog natječaja registrirana sa sjedištem i vlastitom aktivnom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj,
 • koja u trenutku objave ovog javnog natječaja imaju aktivnu proizvodnju i ostvaruju prihod / primitak,
 • koja u trenutku objave ovog javnog natječaja imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme,
 • koja su u 2018. godini pozitivno poslovala, odnosno koja prema zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku,
 • koja nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • koja imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi,
 • u slučaju pripadnosti kategoriji ,,jedan poduzetnik”* pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju ima samo jedan poduzetnik.

Pojmom ,,jedan poduzetnik” obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 • jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću,
 • jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća,
 • jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća,
 • jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Neprihvatljivi prijavitelji

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju nema korisnik bespovratnih sredstava za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2018. godini koji do trenutka predaje prijave na ovaj natječaj nije izvršio svoje ugovorne obveze i korisnik kojemu je aktiviran instrument osiguranja zbog utvrđenog nenamjenskog korištenja bespovratnih sredstva, kao i drugi poslovni subjekti povezani s korisnikom s naslova kategorije ,,jedan poduzetnik“.

Prijavu na ovaj javni natječaj ne može podnijeti podnositelj koji je u poteškoćama, koji je u postupku predstečajne nagodbe, nad kojim je otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Prihvatljive aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede dodjeljivat će potpore male vrijednosti za sufinanciranje ulaganja u proizvodnu tehnologiju, proizvodno-poslovni objekt, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije, razvoj novog proizvoda i za nastup na sajmu ili izložbi.

Provedbene mjere, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, intenzitet i iznos potpore

Ukupna vrijednost ulaganja, odnosno vrijednost prihvatljivog troška po pojedinoj mjeri nije ograničena, ali ulaganje mora biti realizirano u cijelosti u trenutku pravdanja dodijeljenog iznosa potpore male vrijednosti.

Najniži iznos potpore koji podnositelj prijave može tražiti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može tražiti je:

 • 400.000,00 kuna za podnositelje čiji je ukupni godišnji prihod/primitak ostvaren u 2018. godini jednak ili veći od 1.400.000,00 kuna,
 • do iznosa ukupnog godišnjeg prihoda/primitka ostvarenog u 2018. godini za podnositelja čiji je ukupni godišnji prihod/primitak ostvaren u 2018. godini manji od 1.400.000,00 kuna,
 • 400.000,00 kuna za podnositelja koji na dan podnošenja prijave posluje manje od dvije godine.

Provedbena mjera 1. – Ulaganje u proizvodnu tehnologiju

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • novi strojevi i za njih vezani alati, postrojenja, uređaji i oprema,
 • rabljeni strojevi i za njih vezani novi alati, postrojenja, uređaji i oprema,
 • strojevi za pripremu i održavanje uređaja i opreme te
 • uz a), b) i c) povezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacije, ako su usluge izvršene isključivo od strane istog dobavljača.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na ovaj javni natječaj,
 • kupovina rabljenih strojeva, postrojenja, uređaja i opreme koji su na dan objave ovog javnog natječaja stariji od 8 godina,
 • troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad te edukacije ako nisu izvršene isključivo od strane istog dobavljača strojeva i za njih vezanih alata, postrojenja, uređaja i opreme,
 • kupovina rabljenih alata za strojeve,
 • kupovina ručnih alata,
 • kupovina ručnih električnih alata,
 • kupovina motornih vozila, prikolica, utovarivača, transportera, viljuškara,
 • kupovina mobilnih strojeva,
 • kupovina ciklona, cjevastih sustava, sustava exhaucije, filtera i slično,
 • troškovi potrošnog materijala, inventara, nabave — sirovine/ repromaterijala i slično,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe
 • carinske i uvozne pristojbe ili druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično).

Intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku:

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna,
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.400.000,00 kuna.

Provedbena mjera 2. – Ulaganje u poslovno-proizvodni objekt

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • građevinski radovi vezani uz izgradnju/adaptaciju/rekonstrukciju,
 • građevinski materijal potreban za izgradnju/adaptaciju/ rekonstrukciju objekta.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na ovaj javni natječaj,
 • troškovi vezani uz ishođenje dokumentacije za izgradnju novog objekta/adaptaciju/rekonstrukciju postojećeg objekta – troškovi pripremnih i zemljanih radova vezanih uz izgradnju novog objekta,
 • troškovi priključka na komunalnu infrastrukturu, struju, vodu, plin i troškovi ulaganja dr.
 • troškovi uređenja zemljišta/okoliša uz objekt,
 • troškovi vlastitog rada i materijala,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično).

Intenzitet potpore: 70% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.400.000,00 kuna.

Provedbena mjera 3. – Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • programi (softver) i programska rješenja namijenjeni isključivo za poboljšanje poslovnih procesa.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave,
 • informacijska i komunikacijska oprema,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično).

Intenzitet potpore: 80% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000,00 kuna.

 

Provedbena mjera 4. – Ulaganje u razvoj novog proizvoda

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • vanjske usluge: dizajner/projektant, izrada tehničke dokumentacije, izrada prototipa novog proizvoda i usluga vezanu za izradu kataloga novog proizvoda,
 • troškovi ispitivanja novog proizvoda.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave,
 • troškovi vlastitog rada i materijala vezani uz razvoj novog proizvoda,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično).

Intenzitet potpore 80% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

 

Provedbena mjera 5. – Sudjelovanje na sajmu i/ili izložbi

Prihvatljivi troškovi ulaganja:

 • najam izlozbenog prostora,
 • uređenje izložbenog prostora od vanjskog pružatelja usluge,
 • troškovi transporta izložaka,
 • troškovi izrade promidžbenih materijala direktno vezanih uz nastup na tom sajmu ili izložbi.

Neprihvatljivi troškovi ulaganja:

 • troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na ovaj javni natječaj,
 • troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika na sajmu ili izložbi,
 • porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe,
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično).

Intenzitet potpore: 80% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000,00 kuna.

 

Način i rok prijave

U okviru ovog javnog natječaja, jedan podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu za samo jednu provedbenu mjeru.

Datum i vrijeme na vanjskoj omotnici/paketu smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na ovaj javni natječaj.

Prijava se predaje isključivo preporučenom poštom, u zatvorenoj omotnici/paketu koja na svojoj poleđini mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, a na prednjoj, adresnoj strani:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja

Planinska 2a,

10000 Zagreb

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini

– Ne otvarati prije službenog otvaranja prijava –

Rok za podnošenje prijave je do 19. lipnja 2019. godine.

 

Više informacija o ovom natječaju pročitajte na web stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.