Programi potpore

Poticanje obnovljivih izvora energije

Datum objave: 31. ožujka 2022.

poticanje obnovljivih izvora energije plavi ured

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije. Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Predmet poziva

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

U okviru Projekta moguća je provedba mjera na jednoj ili više lokacija.

 • Lokacijom se smatra skup postojećih građevina na kojima se ugrađuju sustavi za korištenje OIE i/ili u kojima se troši energija proizvedena iz ugrađenih sustava za korištenje OIE.
 • Postojeća građevina u smislu Poziva je ona koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.
 • Građevina može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturnopovijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je prije započinjanja radova na ugradnji sustava za korištenje OIE od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra.

Ciljevi i očekivani učinci

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti ugrađeno 200 sustava za korištenje OIE.

Očekivani učinci provedbe Poziva su godišnja ušteda energije od O, 1 PJ i smanjenje emisije C02 od 6.280,00 t C02.

Prihvatljivi korisnici

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S),
 • tijela državne uprave (u daljnjem tekstu: TDU),
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • ustanove, zadruge, vjerske zajednice,
 • trgovačka društva,
 • fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti,
 • upravitelji višestambenih zgrada i ostale pravni subjekti (osim udruga) koji:
  • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora u slučaju kada je primjenjivo.

Neprihvatljivi korisnici

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu oni koji:

 • imaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • ne ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremena i u potpunosti.

Sredstva Fonda

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kuna.

Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Prihvatljive aktivnosti

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija, pri čemu se po Projektu može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

 • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji,
 • za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:
  • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,
 • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji,

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

Opravdani troškovi

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su isključivo troškovi koji su neposredno vezani uz Projekt i neophodni za njegovu realizaciju nastali kod korisnika nakon objave Poziva.

Iznimno, trošak izrade glavnog projekta je prihvatljiv ukoliko je nastao prije objave Poziva, ali ne ranije od 24. rujna 2020. godine. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Opravdani su troškovi:

 • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
 • izrade glavnog projekta, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju je glavnim projektom izrađeno tehničko rješenje,
 • provedbe stručnog nadzora, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju se provodi stručni nadzor građenja .

Troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt s pripadajućim troškovnikom radova i opreme.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ukoliko nije povrativ.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi su troškovi održavanja te nabave i ugradnje rabljene opreme, kao i svi ostali troškovi koje Fond ne sufinancira te za koje pregledom prijave utvrdi da nisu neophodni za provedbu Projekta.

Način i rok prijave

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom obvezne dokumentacije iz na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem pošte ili osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu:

Radnička cesta 80,
10000 Zagreb.

Prijave počinju 12. travnja 2022. godine od 9:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Fond pridržava mogućnost privremenog zatvaranja Poziva i njegovog ponovnog otvaranja, ovisno o iznosu raspoloživih financijskih sredstava.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu.

Više informacija o ovom natječaju mogu se saznati na službenim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.