Programi potpore

Integrator

Datum objave: 12. ožujka 2020.

integrator plavi ured obustavljeno

VAŽNO! (31. kolovoza 2020.) – Obavijest o zatvaranju Poziva

Sukladno prethodnoj najavi, obavještavamo prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Integrator“, referentne oznake KK.03.2.2.05, da je s 31. kolovozom 2020. godine u 11:00:00 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zatvorilo ovaj Poziv.

Predmet i cilj poziva

Predmet poziva je sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima.

Za potrebe ovog Poziva konzorcijem se smatra suradnja najmanje tri MSP-a putem Konzorcijskog sporazuma u kojem se definira nositelj konzorcija koji je ujedno i prijavitelj na Poziv te prava i obveze ostalih članova konzorcija.

Cilj Poziva je podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.

Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

Raspoloživa sredstva i intenzitet potpore

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK .

 1. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 38.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu je 2.000.000,00 HRK.

Napomena!

Kombinacija financijskih instrumenata iz ESI fondova i bespovratnih sredstava iz ESI fondova za isti investicijski projekt unutar jedne operacije nije dopuštena .

 1. Predviđeni intenzitet potpore

A) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:

1) Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

2) Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 38.000.000,00 HRK.

B) Potpore male vrijednosti (Program de minimis):

1) Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja.

2) Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

3) Ukupan iznos Potpore male vrijednosti (Program de minimis), po ovom Pozivu, kumulativno po projektnom prijedlogu ne smije premašivati gornju granicu koja iznosi 1.400.000,00 HRK, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik.

Prijavitelj koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema registriran poslovni nastan u RH mora udovoljavati svim uvjetima prihvatljivosti Poziva te isto dokazuje dokumentima propisanim ovim Pozivom i jednakovrijednim dokumentima u skladu sa zakonodavstvom zemlje u kojoj ima registrirano sjedište. Također, prijavitelj koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema registriran poslovni nastan u RH isti treba registrirati najkasnije do trenutka plaćanja potpore.

Prihvatljivi partneri

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu.

Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji poduzetnici.

Za potrebe ovog poziva, partneri su poduzetnici koji doprinose svojim znanjem ili resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim) ili inovacijskim kapacitetima u provedbi projekata sukladno predmetnom Pozivu.

Partneru se dodjeljuje potpora, sukladno projektu, konzorcijskom sporazumu, uvjetima natječaja i rezultatima vrednovanja.

Svi pravni subjekti koji žele sudjelovati moraju sklopiti konzorcijski ugovor, kako bi se reguliralo sljedeće:

 • organizacija unutar konzorcija;
 • distribucija financijskih sredstava EU;
 • dodatna pravila koja se odnose na diseminaciju i korištenje znanstvenih otkrića, uključujući detalje o pravima intelektualnog vlasništva;
 • rješavanje spornih pitanja unutar konzorcija.

Svi partneri moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status.

Prihvatljive aktivnosti

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti (razina tehnološke spremnosti – TRL 8 i više) namijenjene poticanju inovativnosti MSP-ova u sklopu konzorcija s ciljem uspostave dugoročnih dobavljačkih odnosa sa drugim poduzećima – Integratorima.

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 1. Inovacija organizacije poslovanja i /ili procesa svih članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014);
 2. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Aktivnosti pod br. 2. ne mogu se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti pod brojem 1., svi članovi konzorcija moraju provoditi aktivnosti pod br. 1.

Projekti koji nemaju za cilj uspostavu dobavljačkih odnosa nisu prihvatljivi.

Prihvatljivi troškovi

A) Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera koji će raditi na provedbi projekta:

1) Postojeći zaposleni, za radno mjesto na kojem postoji djelatnik zaposlen kod prijavitelja/partnera u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektnog prijedloga

2) Novozaposleni, godišnji bruto iznosi troškova plaća izračunavaju sukladno opisanom u Prilogu 10. Metodologija obračuna troškova plaća prema PMF metodi.

 1. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. (1b) Uredbe (EU) br. 1303/2013. Neizravni troškovi odnose se na troškove uredskog prostora (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta).
 2. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima,
 3. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama,
 4. Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima.,
 5. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba definirana u članku 13, Stavku l. Prvom podstavku Direktive Vijeća br. 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006.godine o zajedničkom sustavu PDV-a.

B) Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera za Potpore male vrijednosti (Program de minimis)

 1. Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti prihvatljivi su do 15.000,00 HRK;
 2. Troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, prihvatljivi su do 60.000,00 HRK;
 3. Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu);
 4. Troškove revizije projekta;
 5. Troškove pomoćnih usluga za inovacije (banka podataka, knjižnica, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga);
 6. Troškovi vanjskih usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.,
 7. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba definirana u članku 13, Stavku l. Prvom podstavku Direktive Vijeća br. 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006.godine o zajedničkom sustavu PDV-a.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi prijavitelja/partnera:

 • PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrativ PDV),
 • Operativni troškovi,
 • Troškovi poduzeća u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama,
 • Kupnja rabljene opreme,
 • Kupnja i najam vozila,
 • Oprema za redovito poslovanje koja nije vezana uz projekt,
 • Amortizacija instrumenata i opreme ukoliko je kupnja iste (su)financirana bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz EU, odnosno ESI fondova) niti će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava,
 • Kupnja ili zakup sitnog inventara,
 • Savjetodavne usluge povezane s redovitim aktivnostima nevezano za projekt,
 • Troškovi za savjetodavne usluge nastale izvan prihvatljivog razdoblja,
 • Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika kojim se zamjenjuje postojeće osoblje kod poduzetnika,
 • Troškovi zaposlenika (plaće) koji ne rade na poslovima vezanima uz projekt,
 • Kupoprodaja zemljišta i zgrada,
 • Priprema zemljišta, krčenje zemljišta i trošak gradnje,
 • IT, komunikacijska i ostala oprema za redovito poslovanje,
 • Materijali i potrošna roba koje poduzetnik koristi u redovnom poslovanju nevezano za projekt,
 • Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi primitci radnika, u skladu s propisima Republike Hrvatske,
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak,
 • Leasing,
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršenih radova ili osiguranja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti, odnosno svi koji su utvrđeni neprihvatljivima u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18, 6/20),
 • Trošak povezan s ulaganjem u stambeni sektor,
 • Trošak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda,
 • Troškovi povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koje nabavlja korisnik, osim ukoliko iste nisu obavezne u okviru ovog poziva,
 • Trošak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija,
 • Ostali troškovi koji ne spadaju u kategorije navedene u točki 10 te troškovi u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18, 6/20).

Rok i način prijave

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 29. svibnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 15. rujna 2020. godine u 11:00:00 sati.

Više informacija o ovom natječaju i projektnoj dokumentaciji možete pročitati na web stranicama sustava eFondovi.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.