Programi potpore

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2023.

Datum objave: 23. svibnja 2023.

cjelozivotno obrazovanje za podzetnistvo zicer plavi ured

Predmet programa

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja namijenjenih poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Iznos proračunskih sredstava

U proračunu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja je ukupno 265.450,00 eura za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa.

Korisnici

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi prijavitelji po ovom programu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • imaju prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta, osim subjekata osnovanih u 2022. i 2023. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih),
 • imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće,
 • njihovi povezani subjekti imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće,
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti sukladno Uredbi (EU) br. 1407/2013,
 • imaju (kao i njihovi povezani subjekti subjekti) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti,
 • nisu (kao niti njihovi pojedinačni vlasnici i povezani subjekti) poduzetnici u teškoćama, nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Fizičke osobe su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Programu ukoliko su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Namjena sredstava

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:

 • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08),
 • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik,
 • polaganja naučničkog ispita,
 • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika,
 • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

Iznos potpore

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti /polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 159,27 eur / 199,08 eur,
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 424,71 eur,
 • Polaganje majstorskog ispita – 345,08 eur,
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 716,70 eur,
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
 • Polaganje naučničkog ispita – 159,27 eur,
 • Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju – 106,18 eur,
 • Završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu – 265,45 eur,
 • Ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja/obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja – stvarni troškovi.

Način i rok podnošenja prijave

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave. Datum i vrijeme predaje Prijave u pisarnicu Ministarstva, odnosno datum i vrijeme predaje Prijave u poštanski ured smatrat će se trenutkom podnošenja Prijave na Otvoreni javni poziv.

Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2023. godine.

Više informacija o ovom pozivu pročitajte na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.