Programi potpore

Samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti

Datum objave: 20. srpnja 2017.

rezultati natječaja za proizvodnju plavi ured

Predmet i trajanje javnog poziva

Predmet ovog poziva je dodjela potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje.

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

Korisnici potpora

Korisnici potpore mogu biti nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, a koje su pohađale radionicu za samozapošljavanje – poduzetničku edukaciju namijenjenu budućim korisnicima potpore, uz uvjet da:

 • imaju prebivalište na području Grada Zagreba,
 • budući poslovni subjekt ima sjedište na području Grada Zagreba,
 • budući poslovni subjekt ima glavnu djelatnost iz područja C – prerađivačka industrija (NKD 2007), osim za djelatnosti iz odjeljaka i razreda 11 (Proizvodnja pića), 12 (Proizvodnja duhanskih proizvoda), 19 (Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda), 25.4 (Proizvodnja oružja i streljiva), 33 (Popravak i instaliranje strojeva i opreme).

Radionicu organizira i provodi Plavi ured.

Potpora na temelju ovog javnog poziva ne može se odobriti osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje od Grada Zagreba i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe koje su imale registriran poslovni subjekt mogu koristiti potporu ako dokažu da su podmirile sve obveze po osnovi javnih davanja na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

U slučaju da poslovni subjekt osniva više suvlasnika/suosnivača potporu mogu ostvariti najviše 4 suvlasnika/suosnivača. U slučajevima kada su, uz podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore za samozapošljavanje suvlasnici/suosnivači poslovnog subjekta i druge fizičke osobe, podnositelji zahtjeva moraju biti većinski suvlasnici/suosnivači na sljedeći način:

 • dva, tri ili četiri suvlasnika/suosnivača – podnositelj zahtjeva mora imati većinski udjel u vlasništvu, najmanje 51 %;
 • tri suvlasnika/suosnivača – dva podnositelja zahtjeva čiji udjel u vlasništvu mora biti najmanje 51 %;
 • više od četiri suvlasnika/osnivača – jedan podnositelj zahtjeva čiji udjel u vlasništvu mora biti najmanje 25 %, više podnositelja zahtjeva čiji udjel u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge suvlasnike/suosnivače.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz poslovni plan koji se dostavlja uz zahtjev priložiti i ponude za troškove za koje traži potporu. Trošak PDV-a smatra se prihvatljivim za poslovne subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Popis djelatnosti

Potporu je moguće zatražiti za obavljanje iz područja C (Prerađivačka industrija, svi razredi od 10 do 33) prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. godine, osim:

 • 11 – proizvodnja pića
 • 12 – proizvodnja duhanskih proizvoda
 • 19 – proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
 • 25.4 – proizvodnja oružja i streljiva
 • 33 – popravak i instaliranje strojeva i opreme.


Namjena korištenja potpora
 

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

 • zakup poslovnog prostora,
 • troškovi atesta i procjene opasnosti,
 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti,
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad,
 • kupnja licenciranih informatičkih programa,
 • kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama),
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade,
 • doprinosi za samozaposlenu osobu,
 • izrada web stranice,
 • web hosting, zakup domene, održavanje web stranice,
 • dizajn i tisak promidžbenih materijala,
 • internet oglašavanje,
 • izrada vizualnog identiteta,
 • troškovi za knjigovodstvene usluge,
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme,
 • kupnja/najam licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti,
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost,
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 • troškovi atestiranje i certificiranja proizvoda i usluga.

Troškovi su prihvatljivi od trenutka registracije poslovnog subjekta za vrijeme obavljanja djelatnosti, a za najviše 12 mjeseci poslovanja.

Visina potpore i način isplate

Potpora se može odobriti u iznosu do 75.000,00 kuna.

Potpora se može koristiti isključivo za namjenu obavljanja glavne djelatnosti za koju je odobrena, u skladu sa zahtjevom, poslovnim planom i troškovnikom.

Isplata se vrši jednokratno, po potpisu ugovora o korištenju potpore. Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora za samozapošljavanje.

Postupak odobravanja i dodjele potpore

Zahtjev za odobravanje potpore podnosi se Plavom uredu, Vodnikova 12/2, Zagreb.  Uz zahtjev za dodjelu potpore podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o statusu nezaposlene osobe sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (original),
 • dokazi o stečenom formalnom obrazovanju npr. svjedodžbe, diplome i sl. (preslika),
 • potvrda o evidenciji staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika),
 • dokazi o neformalnom radnom iskustvu (ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu, rad u inozemstvu i dr.), specijalističkom obrazovanju, nagradama, priznanjima i sl. (preslika),
 • poslovni plan (original),
 • dokaze o dogovorenoj poslovnoj suradnji (original),
 • ponude za troškove za koje traži potporu (original),
 • osobe koje imaju prethodno poduzetničko iskustvo u obvezi su dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • osobe koje imaju status hrvatskog branitelja, djeca poginulih, nestalih i zarobljenih hrv. branitelja, osobe s invaliditetom, pripadnici romske nacionalne manjine moraju dostaviti pisane dokaze o svom statusu (Potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ili djeteta poginulog, nestalog ili zarobljenog hrvatskog branitelja (original), Izjavu o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (original), Rješenje o statusu osobe s invaliditetom­ (preslika)).

Javni poziv i prateća dokumentacija

Rezultati potpore

Rezultati ove potpore i lista njenih korisnika dostupni su ovdje.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.